(примерен договор за изработка и поддръжка на уеб сайт)

Днес, 02.09.2009г.  в град Берковица се сключи настоящият договор за поръчка между от една страна Валбо Нет ЕООД, гр. Берковица, ЕИК BG 200179644, представлявано от Валентин Стоянов Стоянов наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ
и
от друга страна   Корект ООД, гр. София, ЕИК BG 112566647, представлявано от Валерий Петров Игнатов, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:
1. Предмет на договора:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши следните услуги:

ИЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ по  и конкретни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

I. Изработка на уеб сайт

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката за изработка на уеб сайт, според модела (шаблона) и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансова сума в размер на  100 лева без ДДС, включващo изработка на сайт.
3. Сумата ще бъде платена в брой или по банков път в сметка на Валбо Нет ЕООД  и ще бъде издаден фискален бон и/ или фактура.
4. Поръчката следва да бъде предадена в срок от 10 дни от датата на подписване на този договор.
II. Изисквания за създаване на уеб сайт:
1. Специфични изискванията за създаването на уеб сайта се дефинира в договора за изработка или в допълнително приложение, представляващо неразделна част от този договор.
2.  Структура на уеб сайт:
2.1  Статични страници – страници на интернет сайт с големина при резолюция на екрана до 1024 x 768 пиксела, реализирана с ресурсите на HTML.
2.2  Динамични страницистраници на интернет сайт, генериран динамично чрез PHP/ MySQL код изпълняван на сървъра. Една динамична страница може да генерира съдържание на много страници с идентично или подобно съдържание, които не се заплащат.
2.3 Ниво на сложност – сложността на уеб дизайна или програмирането на уеб сайта, дефинирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез примерни реализирани проекти.
2.4 Базова структура – предварително проектирана структура на интернет сайт със зададени местоположения на основните навигационни елементи.
2.5 Модули – предварително програмирана част от уеб сайта, която извършва определена функционалност в рамките на целия сайт и се заплаща еднократно.
2.6 Графичен дизайн – предварително проектиран дизайн на уеб сайта, с предложение за разположението на основните елементи, цветова схема и структура на информацията.
2.7 Хостинг – пространство за функциониране на интернет сайта на определен сървър на СуперХостинг БГ с гарантирана видимост и надеждност на сървърите.
3. Процес на изработка на уеб сайт
3.1 Възложителя следва да предостави материали, като текст и изображения необходими за изработка на сайта в срок до5 дни от подписването на настоящия договор.
3.2 Възложителя следва да одобри или отхвърли аргументирано предложените му функционалности на сайта в рамките на 2 дни от предоставянето им.
3.3 Липсата на изразено мнение по някоя от предложените функционалности на сайта се приема за съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава правото да прецени оптималното решение.
3.4 Промяната на структурата или дизайна на сайта се извършва безплатно един път в годината само на членове на Валбо Нет ЕООД. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисква допълнително промяната на структурата повече от един път в годината се заплащата допълнително според сложността на изработката.
3.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да направи първоначалното запълване на уеб сайта със съдържание, стига да са изпълнени условията по точка 3.1.
3.6 Възложителят заплаща само тази част от работата по уеб сайта, която е извършена пряко от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Въвеждането на допълнителна информация в рамките на системата за управление на съдържание не се доплаща, стига да е в рамките на договореното за първоначално запълване на сайта със съдържание и в рамките на заплатения хостинг пакет.
4. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
4.1 Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими му данни и материали за изпълнение на поръчката.
4.2 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ членски внос в размер на 100 лева.
4.3 Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума за поддръжка на уеб сайта в размер на 170 лева след изработката на сайта, за срока от една година, ако не са договоени други условия.
4.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по всяко време да получи информация за етапа на завършване на уеб сайта.
4.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да променя структурата на поръчката, ако действията му не противоречат на точка 3.4. Ако промяната ще доведе до извършване на значително количество повторно извършен труд, той се задължава да доплати необходимата сума.
5. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
5.1 Да изпълни поръчката според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин и в защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.1 При изискване да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката.
5.2 Да пази и не разгласява конфиденциални данни, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е задължен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, акаунти и пароли необходими за администрирането на уеб сайта след като е завършена поръчката и му е заплатена пълната сума от полагащото му се възнаграждение, ако не са договорени други условия.

II. Поддръжка на уеб сайт и реклама

Поддръжката на сайта влиза в сила на следващия ден след изработката му и се определя на 170 лева месечно.
1. Възложителя поръчва, а Изпълнителя се задължава да изпълни поръчаните му от Възложителя услуги, както следва:  Месечна поддръжка на уеб сайт с име (домейн) http://www.sechand.eu

2. Поддръжката и рекламата включва:
2.1. Следене на правилната работа на сайта, чрез наблюдение на набор показатели
2.2. Осигуряване на добра интернет свързаност с целия свят
2.3. Осигуряване на подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове и база данни
2.4. Следене за всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на уеб сайта (бъгове, атаки, разпадане на връзки и т. нат.), както и готовност за бързото им отстраняване
2.5. Периодично правене на резервни копия на сайта
2.6. Подновяване на компонентите (библиотеките) и тяхното адекватно интегриране
2.7. Kорекции по дизайна или функционалността на уеб сайта
2.8. Следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.
2.9. Промоциониране на сайта в рекламни кампании на GOOGLE, YAHOO и други (на обща стойност 70 лева, включваща всички такси, данъци и комисионни съгласно законите на Бългаия). Регистриране на уеб сайта във всички значими български търсачки и директории.
3. Поддръжката се осигурява от Администратор на Валбо Нет ЕООД.
4. При неоторизиран опит от страна на Възложителя (собственика на уеб сайта), както и от трети лица, свързани по някакъв начин с Възложителя за администриране и управление на данни от cpanel, Администратора не носи вина при евентуални последващи проблеми, свързани с работата на уеб сайта.
5. Времетраенето за отстраняване на възникнал проблем е 12 часа. Срокът започва да тече от деня, следващ деня на подаване на сигнала за възникнал проблем по работата на уеб сайта.
6. При заявка за променяне на информация в основната база данни, както и за промени по дизайна, срокът се определя в зависимост от сложността на промяната, за което Възложителя ще бъде известен по надлежен начин.
7. Месечният абонамент по този договор е в размер на 170  лв.
словом: (Сто и седемдесет лева.);
8. Заплащането на месечният абонамент става до 5-то число на следващият месец по касов / банков път.
9. При желание от страна на Възложителя за съществена промяна по дизайна или структурата на уеб сайта, същият ще бъде надлежно уведомен за срока и дължимата сума на исканата промяна, ако промяната не се касае по т. 3.4.
10. Осъществяването на сериозни промени по уеб сайта, изискани допълнително от Възложителя, не прекъсват абонаментната поддръжка, уточнена в настоящият договор.
11. Договорът за поддръжка на уеб сайт включва всички елементи свързани с оптимизирането на уеб сайт.
12. Договорът за поддръжка на уеб сайта http://www.sechand.eu
влиза в сила от изработката му и е за срок от една година. След изтичане на срока от една година, ако не са определени в писмена форма допълителни условия или изменения да се счита за безсрочно удължен.
13. Сумата по месечният абонамент упомената в чл. 7. подлежи на актуализация на всеки 6 месеца или при драстична промяна на инфлационните процеси в страната.
14. Настоящият договор може да се изменя по изричното писмено съгласие на страните.
15.   Настоящият договор се прекратява:
а/ по взаимно писмено съгласие на страните;
б/ с двумесечно едностранно заявление;
в/ при прекратяване на всякакви договорни отношения;
г/ при неизплащане на дължимите по договора суми.
16. Допълнителни разпоредби.
За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България.
Страните ще решат евентуални възникнали спорове по изпълнението на този договор по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно – по реда на ГПК.
Настоящия договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Възложител:                                                              Изпълнител:
(подпис и печат)                                                       (подпис и печат)