УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИТЕ НА ВАЛБО НЕТ ЕООД
1. Настоящите правила уреждат отношенията между Валбо Нет ЕООД и всяко физическо и юридическо лице което ползва Интернет страниците на Валбо Нет ЕООД и/или услугите, предоставяни чрез тях.
2. Потребителите по смисъла на настоящите правила са три категории:
а. Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страниците на Валбо Нет ЕООД, без да извършват регистрация за ползване на услугите.
б. Регистрирани – Потребители, които се регистрират за кандидатстване за услугата на интернет страниците на Валбо Нет ЕООД, чрез попълване на данни и въвеждане на информация за осъществяване на обратна връзка.
в. Член на Валбо Нет ЕООД- пълноправен член за пълно ползване на услугите на Валбо Нет ЕООД. Всеки одобрен член може:
1) Да има създаден от Валбо Нет ЕООД интернет сайт;
2) Да има повече от един интернет сайт, който не е създаден от Валбо Нет ЕООД;
3) Ежемесечно да предоставя на Валбо Нет ЕООД данни за създаване, изменение или публикуване на информация в интернет сайт с цел популяризиране на производствени дейности, търговски дейности или услуги, свързани с дейностите на всеки член;
4) Може да предложи за публикуване на месец до 10 снимки с размер максимум 1200 pixels х 1200 pixels и минимум 600 pixels на 600 pixels (ако с Валбо Нет ЕООД писмено и в електронна форма  не са договорени други условия);
5) Да има създадени до пет страници (ако с Валбо Нет ЕООД не са договорени писмено и в електронна форма други условия);
6) Да получава актуална информация за позиционирането в търсачките и трафика на посетителите в сайта;
7) Да получава информация с препоръки за управление на продажби на стоки или услуги;
8) Да договаря в писмена и електронна форма с Валбо Нет ЕООД други услови за ползване на услугите;
9) Да се откаже от ползване услугите на Валбо Нет ЕООД;
3. Само потребители, които са извършили валидна регистрация на Интернет страниците и са одобрени от Валбо Нет ЕООД могат да ползват услугите. Регистрацията за кандидатстване за услугата на Валбо Нет ЕООД е безплатна.
4. Валбо Нет ЕООД изработва интернет сайт/ сайтове на всеки одобрен член, като интернет сайта/ сайтовете се ползват с пълни права на собственост от   Валбо Нет ЕООД, ако в писмена и електронна форма не са договорени други условия за ползване.
5. Настоящите правила са публикувани на Интернет сайта на Валбо Нет ЕООД и се считат за приети от Потребителите и Членовете с факта на влизането им в сайта. Потребителят  и членовете се задължават да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите правила и общото съдържание в сайта.
6. Валбо Нет ЕООД има право да отхвърли и редактира подадената за публикуване информация. Валбо Нет ЕООД освен това има право да коригира или изтрива информация, съдържаща рекламни, търговски, нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа. Ако корекцията е невъзможна и информацията е негодна за публикуване дори и след отстраняването на съответните неприемливи текстове и изображения, Валбо Нет ЕООД има право да не публикува подадената информация.
7. Валбо Нет ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако не е задължен по силата на закон.
8. След създаване на интернет сайт, членовете не могат да заявяват съществени структурни изменения в него, освен да предоставят за публикуване допълнителни материали.
9. Кореспонденцията се осъществява само на първоначално посочените от членовете имейл адрес и пощенски адрес.
10. Валбо Нет ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставяните услуги и/ или да изключи интернет сайт, ако:
1) Член разпространява посредством Интернет пространството или посредством използване на услуги чрез Интернет страниците създадени от Валбо Нет ЕООД, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа;
2) Член с действията си накърнява доброто име на Валбо Нет ЕООД, нарушава международни закони, международните нормативни актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
3) Член иска публикуване на текст, звук, видео или изображения, съдържащи порнография, насилие, физическо или психическо страдание на хора или животни. Не се разрешава публикуването на съдържание, призоваващо към насилствена смяна на обществения ред, етническа и верска омраза, дискриминация и проява на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание или сексуалност.
4) При неосъществена обратна връзка между Валбо Нет ЕООД  и член или негово упълномощено лице за повече от тридесет дни от поискване на информацията.
11. В случай на доказани неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на съответната държава, Валбо Нет ЕООД има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
12. Не се разрешава публикуване на електронни материали, като текст, звук, видео, изображения или други без изрично писмено разрешение на собственика на авторските права върху съответния материал.  Текста и снимките които се предлагат за публикуване да са собственост само на членовете.
13. Валбо Нет ЕООД не отговаря пред членовете за:
1) загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на членовете в резултат от ползване на услугите на Валбо Нет ЕООД;
2) техническа невъзможност или неумение на членовете да ползват услугите;
3) претенции от трети лица срещу членовете за вреди причинени при или по повод ползване на услугите;
4) претенции на трети лица за вреди причинени във връзка с разпространяване чрез услугите на Валбо Нет ЕООД информация, съдържаща рекламни, търговски, нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа; в случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, Валбо Нет ЕООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
14. Валбо Нет ЕООД не носи отговорност ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън държавите, член не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставяните услугите.
15. Всеки член декларира че е запознат с всички данни публикувани в сайта на Валбо Нет ЕООД.
16. Валбо Нет ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите правила и условия, както и структурата на своите Интернет страници, за което не се задължава да уведомява Потребителите и Членовете  чрез интернет страниците си.
17. Членовете се задължава да уведомяват за забелязани грешки, технически проблеми или други проблеми, свързани с ползването на услугите на Валбо Нет ЕООД.
18. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Европейският съюз законодателство.
19. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.